Privacy Policy

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

§1

Informacje ogólne

 

 1. Ta strona informuje Użytkowników o naszej polityce prywatności dotyczącej zbierania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych („Dane Osobowe„), które otrzymujemy od klientów i użytkowników strony https://fitech.pl (dalej: „Strona„) . Klienci i użytkownicy będą określani zbiorczo jako „Użytkownicy„. Podobnie jak wielu operatorów stron internetowych, zbieramy informacje, które użytkownicy celowo dostarczają, wypełniając formularz kontaktowy lub dostarczając pliki „cookie”.
 2. Administratorem danych osobowych jest FITECH SP. Z O.O., ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218175, NIP: 5521587849, REGON: 356871093, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 zł. (dalej: „Administrator„).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  1. konieczność wykonania umowy, do której Użytkownik jest stroną lub do którego należy Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – np. składanie zamówienia i jego wykonanie;
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – np. zapłata podatku od zrealizowanej umowy;
  3. wyrażona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. konieczność spełnienia uzasadnionych interesów przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy (np. obsługa zamówienia Użytkownika i komunikacja Użytkownik – Administrator);
  2. wykonanie umowy (np. świadczenie usług);
  3. prowadzenie działań marketingowych (np. wysyłanie biuletynów, ofert handlowych, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach i innych wydarzeniach) – tylko wtedy, gdy Użytkownik się na nie zgodzi;
  4. ochrona uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej i 7 lat po ich zakończeniu (okres przedawnienia roszczeń), chyba że obowiązujące przepisy nakładają na administratora obowiązek lub prawo do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas. Dane osobowe przechowywane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane, dopóki Użytkownik nie wycofa zgody na ich przetwarzanie, nie zażąda usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, nie zgłosi sprzeciwu do ich przetwarzania i / lub nie zażąda ich przeniesienia lub nie zostanie zlikwidowana działalność firmy.
 6. Administrator gromadzi Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika. Zgromadzone Dane Osobowe zawierają: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Użytkownicy nie są zobowiązani do podania tych danych. Podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niedostarczenie tych danych może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, niemożnością wykonania tego zamówienia (tj. złożeniem i wykonaniem zlecenia) i podjęciem z tym związanych czynności, a także wypełnieniem obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są: podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie działalności administratora (Fideltronik SA, Fideltronik Zbigniew Fidelus, Fideltronik Poland z o.o.); podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów (np. księgowi, informatycy, prawnicy, członkowie grup kapitałowych), organy państwowe.

 

§2

Zmiana lub usunięcie danych

 

 1. Użytkownicy mają prawo:
  1. w każdej chwili wycofać zgodę (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody i legalności przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej innej niż zgoda);
  2. sprzeciwiać się przetwarzaniu ich danych osobowych;
  3. żądać dostępu do swoich Danych Osobowych, poprawiania i usuwania swoich Danych Osobowych i żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych i ich transferu;
  4. złożyć skargę do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. W celu skorzystania z praw Użytkownika, należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres:office@fitech.pl. Na żądanie użytkownika Administrator przetwarza żądanie Użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości Użytkownika i informuje Użytkownika o działaniach Administratora w osobnym e-mailu wysłanym na adres e-mail wskazany w formularzu.

 

§3

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych. Administrator monitoruje wydajność i stale potwierdza ich zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi. Stosowany jest również bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Administrator postępuje zgodnie ze ścisłymi procedurami bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika nie zostaną uszkodzone, zniszczone lub ujawnione stronom trzecim bez zgody użytkownika oraz w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do nich. Urządzenia przechowujące dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym pomieszczeniu o ograniczonym fizycznym dostępie, używamy bezpiecznych zapór ogniowych i innych środków w celu ograniczenia dostępu elektronicznego.
 3. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy lub rejestrujemy, są ograniczone do biur administratora. Tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonej pracy, mają dostęp do danych osobowych użytkownika.

 

§4

Używanie plików cookies

 

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Parametry pozwalają odczytać zawarte w nich informacje tylko serwerowi, który je utworzył. Pliki cookie umożliwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
 2. Nasze pliki cookie nie identyfikują ani nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki cookie nie mogą czytać informacji z komputera użytkownika ani wchodzić w interakcje z innymi plikami cookie na twardym dysku użytkownika.
 3. Zebrane informacje dotyczą adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, czasu i daty, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zebrane Dane Osobowe są wykorzystywane do monitorowania użytkowania naszej Witryny w celu poprawy jej funkcjonowania, zapewniając skuteczniejszą i bezproblemową nawigację. Monitorujemy informacje o użytkowniku za pomocą Google Analytics, który rejestruje zachowanie użytkownika w Witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics rezygnacji z przeglądarki dla bieżącej przeglądarki użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 5. Na naszej stronie używamy następujących plików cookie:
  1. „Skuteczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o korzystaniu z witryny;
  2. „Funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, np. pod względem języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp .;
 6. Użytkownicy mogą odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce użytkownika, jednak należy pamiętać, że może to ograniczyć pełną funkcjonalność tej strony.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, możliwe zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozwój strony internetowej i usług świadczonych przez administratora. Administrator będzie informował Użytkowników o wszelkich zmianach w widoczny i zrozumiały sposób.
 2. Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora danych osobowych. Witryny te mogą mieć własne zasady i przepisy dotyczące prywatności, które zalecamy przeczytać.
 3. W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności, jesteśmy dostępni pod adresem: office@fitech.pl .

Be part of our engineering team. We wait for you!